Asiantunteva käännös vaatii erikoisalaa tuntevan kääntäjän

Eri alojen tekniset käännökset, käyttöohjekäännökset, markkinointikäännökset, nettisivujen käännökset, ohjelmistokäännökset... Kun kääntäjä sanoo kääntävänsä asiatekstejä, tämä ei itse asiassa vielä kerro paljonkaan, koska asiatekstikääntäminen haarautuu moneen suuntaan erikoisaloista ja tekstilajeista riippuen.

On tietenkin olemassa kaikelle asiatekstikääntämiselle yhteisiä vaatimuksia, kuten hyvä kielellinen osaaminen, kehittyneet termien- ja tiedonhakutaidot ja kyky hyödyntää moderneja käännöstyökaluja käännösmuisteineen. Kuitenkin esimerkiksi koukeroisten sopimustekstien kääntäminen vaatii aivan erilaista otetta ja osaamista kuin vaikkapa lennokkaiden markkinointitekstien kääntäminen. Silti molemmat määritellään asiatekstikääntämiseksi erotukseksi AV-kääntämisestä (eli TV- ja elokuvatekstien kääntämisestä) ja kaunokirjallisuuden kääntämisestä.

Mitä erilaiset käännökset vaativat ja mistä osaaminen tulee? Entä mitä lisäarvoa tuo käännöstoimiston käytäntöihin vakiintunut erillinen oikoluku?

Mistä löydät pätevän kääntäjän?

 

Erikoisalojen käännöksiin tarvitaan alakohtaista ymmärrystä

Jo tekninen kääntäminen on laaja käsite, eikä sekään vielä kata kaikkia erikoisaloja. Yksi kääntäjä on suuntautunut lääketieteellisiin käännöksiin, toinen on erikoistunut autoteknisiin käännöksiin, kolmas finanssialaan, neljäs puhuu sujuvaa IT:tä ja viidenneltä taittuu johtamisen jargon.

Suuntautumista ohjaa usein oma mielenkiinto, ja tietämys erikoisalan teemoista voi tulla esimerkiksi harrastuksen tai opintojen sivuaineen kautta. Toisaalta aiheeseen perehtyminen työn kautta ruokkii usein kiinnostusta ja siten asiantuntemuksen karttumista jo itsessään. Kun tietyn aiheen käännöksiä on takana kymmenien tai satojen tuhansien sanojen verran, alkavat teemat, termit ja tietolähteet olla hyvin hallussa. Monet kääntäjät hankkivat erikoisalansa täydennyskoulutusta, ja jotkut saavat perehdytystä myös asiakkailtaan.

Kokemus ja vain kokemus tuo myös taidon nähdä merkityksiä tekstien kirjaimellisten sanamuotojen takana. Tästä on kääntäjälle hyötyä, koska joskus erikoisalojen kirjoittajien ilmaisutapa saattaa olla hyvin tiivistä. Tällöin tekstin merkitykset avautuvat parhaiten, kun kääntäjällä on riittävästi käytännön tietämystä ja ymmärrystä tekstin kuvaamista aiheista. Toisaalta myös tiedon haku ja tulkinta helpottuvat, kun uudelle tiedolle on tarttumapintaa.

Miksi myös tekniset käännökset kannattaa oikolukea?

Myös tekniset tekstit hyötyvät oikoluvusta: kieliasun lisäksi kielenhuoltaja tarkistaa muun muassa, onko tekniset termit käännetty johdonmukaisesti samalla tavalla läpi tekstin, onko käännös muutoin selkeä ja looginen ja ovatko mitat ja muut numeroilmaukset säilyneet käännöksessä oikeina. Tällaiset asiat ovat erityisen tärkeitä käyttöohjeita käännettäessä. Lisäksi joskus kielenhuoltajalla voi olla sellaista sisältöosaamista, joka täydentää kääntäjän tietoja.

Lue myös:

 

Sopimustekstien kääntäminen edellyttää lakitekstien kielen ja tyylin tuntemusta

Sopimustekstit edustavat oikeuskieltä, jolle on tyypillistä omanlaisensa termistö, pitkät, monipolviset virkkeet ja vakiintuneet fraasit. Sopimustekstejä voinee yhä edelleen luonnehtia kiemuraisiksi, vaikka nykyinen legal design -suuntaus viekin suuntaan, jossa myös oikeudellisista asioista pyritään kertomaan selkeämmin ja pelkistetymmin.

Sopimustekstien kääntäminen menestyksekkäästi vaatii silmää ja sinnikkyyttä pitkien rakenteiden hahmottamiseen. Jotta käännöksestä tulisi täsmällinen, kääntäjän on tärkeää pystyä mieltämään alkuperäisen sopimustekstin syy-seuraussuhteet ja tuottamaan vastaavat rakenteet kohdekielellä. Toisaalta kääntäjän on hyvä tuntea oikeuskielen vakiintuneet ilmaisutavat. Sopimuksissa käytetään usein esimerkiksi vakiomallisia lausekkeita, jotka toistuvat samanlaisina sopimuksesta toiseen (nk. boilerplate-ehdot). Näiden tuntemisesta on kääntäjälle ehdotonta hyötyä.

Miksi sopimuskäännökset kannattaa oikolukea?

Sopimustekstit ovat tekstilaji, joka hyötyy oikoluvusta erityisen paljon. Kielenhuoltaja voi selkeyttää ja sujuvoittaa käännöstä esimerkiksi lyhentämällä virkkeitä ja avaamalla raskaita rakenteita. Joskus on kyseenalaistettu, saako sopimustekstien virkerakennetta kääntäessä muuttaa (esim. jakamalla pitkiä virkkeitä useampiin lyhyempiin). Niin kauan kuin itse asiasisältö säilyy, tähän ei ole estettä, etenkään kun kyse on kaupallisista sopimuksista.

 

Markkinointitekstien kääntäminen vaatii luovaa otetta

Markkinointitekstit, esimerkiksi mainostekstit, eroavat olennaisesti vaikkapa käyttöohjeiden teksteistä: siinä missä ohjeissa tärkeintä on informaation välittyminen, myyvä tai markkinoiva teksti pyrkii vaikuttamaan ja vetoamaan lukijaan myös ilmaisullaan. Siksi markkinointitekstien kääntäjän on erityisen tärkeää pystyä tuottamaan sujuvaa, kohdekulttuuriin sopivaa käännöstekstiä ja hallita pienetkin kielelliset nyanssit.

Mainos- ja muut markkinointitekstit usein leikittelevät kielellä, koska erilaiset sanaleikit ja muunlainen oivalluksia tarjoava kielenkäyttö herättävät lukijassa positiivisia tunteita ja jättävät muistijäljen. Aina kyse ei ole sanaleikeistä, vaan yleisesti ottaen sujuvasta, elävästä kielestä. Jotta käännös voisi tuottaa tällaisen kokemuksen, kääntäjän täytyy välttää alkutekstin sanasanaista toisintamista ja miettiä, miten sanoman sisällön ja sävyn voisi parhaiten ilmaista kohdekielellä.

Miksi markkinointikäännökset kannattaa oikolukea?

Markkinointiteksti pyrkii vakuuttamaan, ja huoliteltu kieliasu lisää vakuuttavuutta. Toisaalta kielitajuinen kielenhuoltaja pystyy antamaan oman panoksensa myös käännöksen sujuvoittamiseen ja elävöittämiseen. Jos kääntäjä on muutoin pätevä ja täsmällinen mutta luova sanankäyttö ei ole tämän ominta alaa, käännöstoimistossa voidaan sopia, että tästä puolesta vastaa kielenhuoltaja. Tällainen yhteistyö toimii usein varsin hyvin.

Lue myös:

 

Hyvä nettisivujen kääntäjä ymmärtää myös hakukoneoptimointia

Verkkosivut ovat yrityksen kasvot, julkisivu, käyntikortti, näyteikkuna maailmalle – riippumatta siitä, mitä vertausta halutaan käyttää, on selvää, että nettisivujen tekstien on oltava edustavia. Verkkosivut ovat monelle yritykselle myös kanava kansainvälisille markkinoille. Nettisivutekstien kääntäminen vaatiikin kääntäjältä paitsi yrityksen toimialaan liittyvää sisältöosaamista myös ymmärrystä kohdekielellä kirjoitetun markkinointitekstin lainalaisuuksista.

Kääntäjän on hyvä tuntea myös verkkokirjoittamisen hyviä käytäntöjä, mihin nykypäivänä kuuluu myös käsitys tekstin hakukoneoptimoinnista. Esimerkiksi nettisivuille tulevia tuotetekstejä kääntäessään kääntäjän tulisi siis arvioida, mikä tarjolla olevista käännösvaihtoehdoista on se, jota yrityksen asiakkaat todennäköisimmin käyttävät etsiessään tuotteista tietoa Googlella. Tämä palvelee hakukonenäkyvyyden lisäksi myös ymmärrettävyyttä ja luettavuutta: mitä tutumpia sanoja teksteissä käytetään, sitä miellyttävämpää sitä on lukea.

Miksi nettisivukäännökset kannattaa oikolukea?

Toisin kuin esimerkiksi blogitekstien, jotka voivat olla rennommin kirjoitettuja, staattisten nettisivutekstien täytyy olla kieleltään niin virheettömiä kuin mahdollista. Niiden läpikäyntiin kannattaa hyödyntää kaikki liikenevät silmäparit. Toisaalta aikansa tasalla oleva kielenhuoltaja tuntee myös hakukoneoptimoinnin periaatteet ja voi omalta osaltaan arvioida käännöstä hakukonenäkyvyyden näkökulmasta, hyvän verkkotekstin muista ominaisuuksista puhumattakaan.

Lue myös:

 

Virallisen käännöksen voi toimittaa vain auktorisoitu kääntäjä

Virallinen eli nykytermein auktorisoidun kääntäjän laatima käännös on virallisen asiakirjan laillisesti pätevä käännös. Virallista käännöstä tarvitaan, kun kyseessä on koti- tai ulkomaan viranomaisille esitettävä asiakirja. Tällaisia ovat tyypillisesti erilaiset todistukset ja oikeusasiakirjat, kansainvälisessä liiketoiminnassa myös esimerkiksi yhtiöjärjestykset ja kaupparekisteriotteet.

Virallisen käännöksen voi laatia vain auktorisoitu kääntäjä, jolla on OPH:n myöntämä kelpoisuus. Käännöksen virallisuus ei kuitenkaan viittaa käännöksen laatuun, ainoastaan sen lailliseen statukseen. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon puuttuminen ei tee kääntäjästä vähemmän ammattitaitoista – kyse on usein lähinnä erilaisista valinnoista erikoistumisen suhteen.

Lue myös:

 

 

 

Hyödynnä käännöstoimiston osaamista!

Kullakin kieliammattilaisella on omat vahvuutensa. Me osaamme koota kääntäjän ja kielenhuoltajan tiimiksi, joka vastaa toimeksiannon tarpeita. Ota yhteyttä, niin yhdistämme työn ja tekijät!